Algemene Voorwaarden

Adminico

 

1         Algemeen
1.1      Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
          Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert.
          Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
          opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op
          alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
2         Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1      Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke
          bevestiging zendt van de order of opdracht van opdrachtgever.
2.2      Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
          anders overeen gekomen.               
2.3      Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt,
          mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn  
          aanbieding hierop baseren. 
3         Prijs     
3.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te
          verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende 
          omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der
          overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2      In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige
          kosten en voorschotten. 
4        Adviezen                    
          Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer
          welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
5         Intellectuele eigendom
5.1      Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte
          plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de
          hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2      De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke
          toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden
          gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere
          wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt
          of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze
          door opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele
          eigendomsrechten van derden. 
6        Betalingsvoorwaarden               
6.1     Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling:
          betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2      Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
          op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende
          zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen
          de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft
          dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
          opdrachtgever te verhalen.
6.3      Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te
          verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van 
          faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk
          opeisbaar indien:
          a.     een betalingstermijn is overschreden;
          b.     de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
          c.     de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of
                  geliquideerd;
          d.     de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld
                  of overlijdt.
6.4     Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is
          ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer
          de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst
          van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van
          14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder
          dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5     Rente bij zakelijke transacties:
          De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de
          overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de
          wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6     Rente bij transacties met consumenten:
          De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de
          overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de
          wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7     Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft
          plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke
          incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
6.8     Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande
          berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door
          opdrachtgever verschuldigd.
6.9     Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt
          gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure 
          heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.
7        Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1     Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te
          schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer 
          liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was
          of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2     Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen,
          weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen
          zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3     Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden
          ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever
          heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de
          ontbinding geleden schade.  
8        Wijzigingen in de opdracht
8.1     Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het
          sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is
          opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in
          rekening te brengen.
8.2     Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte
          informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.       Ontbinding
9.1     Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting,
          uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in
          geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van
          opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is
          opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
          ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te
          schorten.
          Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening
          van het haar toekomende te vorderen.
9.2      Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende
          rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de
          ontbinding geleden schade.
9.3     Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd
          nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4     Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming
          door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de
          overeenkomst te ontbinden.
9.5     Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren
          zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van 
          personen, van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik
          maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van
          de verbintenis gebruik maakt.
9.6     Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn
          recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade. 
10       Reclames, klachten
10.1    Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch
          uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken
          binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden
          geconstateerd.
10.2    Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
          rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt,
          verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
11      Aansprakelijkheid
11.1    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door
          opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
          opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor
          vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer
          verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende
          gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende
          beperkingen in acht worden genomen.
11. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van
          inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door
          of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde
          zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt
          of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt
          wordt.
11. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is
          opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11. 2d De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien
          de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de
          omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
11. 2e Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot
          uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te
          allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. 
12     Toepasselijk recht                
Nederlands recht is van toepassing.